About us

ทำความรู้จักกับ Grit training

เกี่ยวกับเรา​

บริษัท กริท คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ทะเบียนเลขที่ 0405561001589

ความเป็นมาของการก่อตั้งบริษัทฯ เริ่มจากการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2555 จนบริษัทด้านไอทีประสบความสำเร็จอย่างมาก

ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทได้จบการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนใจในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยได้มอบทุนสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ เรื่อยมา

จนกระทั่งในปี 2561 จึงได้ก่อตั้งบริษัทจำกัดขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการศึกษาโดยตรง ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการศึกษาอย่างเต็มระบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้สามารถดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุม
ให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษากับโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในไทย ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จัดทัศนศึกษา ออกค่าย พัฒนาหลักสูตรให้กับสถานศึกษา และบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Our Service

Certification
เรามีหลักสูตรไอที ที่เป็นมาตรฐานมากมาย
Self learning
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Consultant​
ขอคำปรึกษาสอบถามผู้เชี่ยวชาญ​

Our Team​

Name Lastname
Position
Name Lastname
Position
Name Lastname
Position
Name Lastname
Position
Name Lastname
Position
Name Lastname
Position