หลักสูตร “การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจ Digital marketing for Business”

2,000.00฿

Includes

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิทัลไปใช้ในการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเอง งานหรือองค์กร 
- เพื่อให้ความรู้ด้าน Digital Marketing ให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแก่ ผู้ประกอบการสินค้า
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนงานที่สร้างสรรค์โดยใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่าให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
2 วัน

Description

การสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ทั้งในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้อัตราการขยายตัวของสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้การสื่อสารการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด (COVID-19) นักลงทุนและเจ้าธุรกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจหลากหลายต้องปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทางบริษัทฯจึงได้เล้งเห็นความสำคัญและได้จัดโครงการ อบรมหลักสูตร Digital Marketing for Business นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของผู้ที่สนใจต่อไป

You may also like...​

แพ็คเกจเริ่มต้น

2,000.00฿

แพ็คเกจปรับปรุงธุรกิจ

2,000.00฿

แพ็คเกจต่อยอดธุรกิจ

2,000.00฿

Review

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.