Head Course name

2,000.00฿

Includes

รายละเอียด
- รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วน บุคคลที่จะเป็น "New Normal" เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็น เรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้น ในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้อง ทําความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้ง จากอธิปไตยทางไซเบอร์และ อธิปไตยของข้อมูล 
- รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล 
- รู้ถึงสาระสําคัญทั้งข้อกําหนดที่เป็น ภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สําหรับดําเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ทั้งสองฉบับ

ระยะเวลา
2 วัน – รูปแบบการบรรยายและสาธิต

Description

เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และ ความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

You may also like...​

แพ็คเกจเริ่มต้น

2,000.00฿

แพ็คเกจปรับปรุงธุรกิจ

2,000.00฿

แพ็คเกจต่อยอดธุรกิจ

2,000.00฿

Review

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.