Head Course name

2,000.00฿

Includes

รายละเอียด
- แนวโน้มการใช้งานดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
- แนวโน้มภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน 
- นิยามหรือคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญควรรู้ 
- ประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ ประชาชนควรรู้ 
- การตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการป้องกันภัยที่เกิดขึ้น
- การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดขึ้น กับตนเองและสังคม 
- การจำลองสถานการณ์การโจมตีทาง ไซเบอร์เพื่อให้เห็นภาพภัยคุกคามที่เกิดและ ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคหน่วยงานรัฐ และระบบเครือข่ายที่มี การเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ต

ระยะเวลา
1 วัน

You may also like...​

แพ็คเกจเริ่มต้น

2,000.00฿

แพ็คเกจปรับปรุงธุรกิจ

2,000.00฿

แพ็คเกจต่อยอดธุรกิจ

2,000.00฿

Review

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.