หลักสูตร “พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security อย่างมืออาชีพ”

2,000.00฿

Includes

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ 
- สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
- การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระยะเวลา
3 วัน

Description

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ การระบุความเสี่ยง การลดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการควบคุมความปลอดภัยในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในด้านการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนและการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลระบบ สารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ระเบียบ ข้อบังคับของอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้การตรวจหาการโจมตีเพื่อจัดทำเป็นรายงานเชิงอาชญากรรมได้และ เพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต

You may also like...​

แพ็คเกจเริ่มต้น

2,000.00฿

แพ็คเกจปรับปรุงธุรกิจ

2,000.00฿

แพ็คเกจต่อยอดธุรกิจ

2,000.00฿

Review

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Review headline

By Marisa

8 Jan 2566 / 10:00:00

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.